Lämna uppgift om din inkomst

När du blivit erbjuden plats på en förskola eller inom pedagogisk omsorg (familjedaghem, dagbarnvårdare) ska du som vårdnadshavare anmäla din inkomst. Inkomstförfrågan ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen.

Ange ditt barns tider på förskolan

Förskolan behöver också ett schema över vårdnadshavarnas arbetstider och de tider som barnets ska vara på förskolan.

Observera att alla förändringar i såväl inkomst som tider/schema ska anmälas till skol- och fritidsförvaltningen, antingen via vår e-tjänst eller via blankett.

Säga upp plats

Om du inte längre vill utnyttja barnets plats (exempelvis om du ska flytta från staden) ska du lämna in en uppsägning. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in till förskolan. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet, det vill säga att du betalar för platsen även under den tiden.

Byta förskola

Om du vill byta förskola gör du en köanmälan till den/de förskolor som du vill byta till. Ditt barn skrivs in i kön (personnumret avgör köplats) och kommer att erbjudas plats när sådan finns ledig. Att du redan har en plats innebär inte att du har förtur. Köanmälan kan göras när som helst under året.

Avgifter och regler

Hur mycket en förskoleplats i Helsingborg kostar beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i stadens förskoleverksamhet och/eller skolbarnomsorg. Bruttoinkomsten för hushållet där barnet är folkbokfört spelar också in. Bruttoinkomsten är hur mycket pengar man har innan skatter och bidrag har räknats in.

Avgift för barn i förskoleverksamhet (1-3 år) är:

 • Barn nr 1: 3 % av inkomsten. Dock högst 1 260 kronor/månad.
 • Barn nr 2: 2 % av inkomsten. Dock högst 840 kronor/månad.
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten. Dock högst 420 kronor/månad.
 • Barn nr 4: ingen avgift.

Läs mer om avgifter och regler

Barn- och utbildningsnämndens har tagit beslut om nya principer för barns placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet. De nya principerna gäller från 21 mars 2013. I stort sett är reglerna de samma, men ändringarna innebär att:

 • Du som vårdnadshavare kan välja fem namngivna förskolor eller annan pedagogisk verksamhet som kö-alternativ.
 • Vi använder oss av syskonförtur. Önskemål om placering av syskon ska anmälas senast fyra månader innan plats önskas.
 • Specialförskolorna kan du inte söka till via stadens e-tjänst för ansökan om förskoleplats. Istället ska du kontakta ansvarig förskolechef. Läs mer om våra specialförskolor och hur du kontaktar dem här.
 • Specialförskolorna är undantagna ordinarie turordningsregler.
 • Alla barn, som inte redan har en plats i förskolan, erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3. Den allmänna förskolan kostar ingenting och omfattar 15 timmar i veckan och följer skolans läsårsindelning.
  Verksamheten i allmän förskola grundar sig, precis som i förskolan i övrigt, på förskolans läroplan. Ansökan till förskola gör du antingen direkt i vår e-tjänst, eller genom att fylla i en blankett.
 • Gör din ansökan till allmän förskola direkt i vår e-tjänst
 • Ansök till allmän förskola genom att fylla i denna blankett. Pdf 33 kB

Rutiner för klagomålshantering i förskolan

Enligt skollagen 4kap.8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda

klagomål mot utbildningen. Vi kan se ett klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet, vänd dig till förskolechef Marita Eek.

Det går också bra att lämna ett anonymt skriftligt klagomål på bifogad klagomålsblankett och lämna den i förskolansröda brevlåda på Nedre Långvinkelsgatan 26 3tr.(porten brevid vår entre).

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall chef/rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Ni kommer få veta vilka åtgärder som vidtagits